Kerekes László Atyától

NAGYCSÜTÖRTÖK

A mai napon az Úr Jézus három ajándékára emlékezünk:

1. Eucharisztia (Oltáriszentség)
Az utolsó vacsorán az Úr Jézus a kenyeret és a bort valóságosan átváltoztatta az Ő Testévé és Vérévé.

2. Egyházi rend (papság) szentsége
Az utolsó vacsorán az Úr Jézus részesítette tanítványait az Ő papságában, felszentelte őket.

3. Testvéri szeretet parancsa, példája
Az utolsó vacsorán az Úr Jézus megmosta tanítványai lábát.

Üdvözlégy,
örökké áldott légy,
az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Felség,
Isten és ember, Krisztus Jézus!
Minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene,
akit az angyalok - mint odafenn az egekben -
úgy imádnak az Oltáriszentségben.
Én is,
méltatlan teremtményed,
leborulva imádom szent Felségedet,
és teljes szívemből hálát adok neked,
hogy Te, mennyei Felség,
lelkünk eledelére
önmagadat adtad az Oltáriszentségben.
Kérlek, Uram,
ne vegyelek soha ítéletemre,
hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is
üdvösségemre.
Ámen.

NAGYSZERDA

A mai szentmise az Úr Jézus szenvedését állítja elénk:

- " Istenünk, te azt akartad, hogy szent Fiad vállalja értünk a kereszt gyalázatát, és így megszabaduljunk a gonosz lélek hatalmából. " ( bevezető könyörgés )

- " Hátamat odatartottam azoknak, akik vertek engem, arcomat meg azoknak, akik szakállamat tépdesték. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. " (olvasmány)

- " A gyalázatot érted viselem, arcomat érted borítja szégyen. Vártam, hogy valaki együttérez velem, de nem akadt senki, nem volt, aki megvigasztalt volna. " ( Zsolt 68 )

- Júdás kérdezi a főpapoktól: " Mit adtok nekem, ha kezetekbe adom Jézust? "
- Jézus így szólt a tizenkettőhöz: " Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem! " ( evangélium )

- Legyünk hálásak Jézus szeretetből vállalt szenvedéséért!

NAGYKEDD

" ... az újjászületés, ahogy ezt maga a szó is kifejezi, egy másik életnek kezdete. Ezért, mielőtt azt a másik életet elkezdhetnéd, nyilvánvalóan véget kell vetned az előző életnek. Legelőször arra van szükségünk, hogy szakítsunk előző életmódunkkal. Ugyanígy az élet megváltoztatásában is szükségesnek látszik, hogy a régi és az új élet között ott legyen a halál, mint ami lezárja az előzőket, és kezdetet ad a következőknek. "

( a mai szent zsolozsma második olvasmánya )

NAGYHÉTFŐ

"Csodálatos cserélt csinált velünk ezzel a kölcsönös részesedéssel: ő mitőlünk vette a halált, mi őtőle kapjuk az életet.
Tehát nemcsak hogy szégyellnünk nem szabad a mi Urunk, Istenünk halálát, hanem inkább minden bizalmunkat ebbe kell helyeznünk, és mindenek felett ezzel kell dicsekednünk: hiszen magára vette tőlünk azt a halált, amelyet bennünk talált, és minden kétséget kizárva megígérte, hogy a saját életét adja majd nekünk, olyan életet, amit saját erőnkből el nem érhetnénk."

( a mai szent zsolozsma második olvasmánya )

VIRÁGVASÁRNAP

AZ ÚR JÉZUS BEVONULÁSA JERUZSÁLEMBE

" Saját magunkat terítsük Krisztus lába elé, ne pedig a ruháinkat, ne elfonnyadó fa- és cserjeágakat, amelyek már gyümölcsöt sem hozhatnak, és az emberi szem előtt is csak pár óráig szépek. Mi magunk boruljunk ruháink helyett a lábai elé. Már ne fonnyadó pálmaágakat, hanem saját magunkat mutassuk be győzelme jutalmaként a halál legyőzőjének."

( a mai szent zsolozsma második olvasmányából )

A mai szentmise bevezető könyörgése:

" ISTENÜNK, TE SZÜNTELENÜL MUNKÁLOD AZ EMBEREK ÜDVÖSSÉGÉT... "

- ma is!
- felismerem?
- engedem?

" Add, hogy a mai napon ételben-italban mértéket tartsunk, és segítségére siessünk nélkülöző embertársainknak! "

( a mai szent zsolozsma Reggeli dicséret fohásza )

A mai szentmiséből:

"Szövetséget kötök veled... tartsd meg e szövetségemet..." (olvasmány)

"Sohasem felejti az Isten az ő szövetségét." (válaszos zsoltár válasza)

"... aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre." (evangélium)

" Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, és állhatatosságukkal gyümölcsöt hoznak. "

(a mai szentmise evangélium előtti verse)